Alexandra Heermann

Image of Alexandra Heermann   Mail: heermann.a@lw-online.de

Betriebs- und Forschungslabor
Am Spitzigen Berg 1 
89129 Langenau
Phone: +49 (0) 7345 / 9638-2272

Work packages: WP 2

Tasks:  identification / analyse of traces contaminants